Reading

I) List of books for which I'm reading in part or completely or just refered to.
Analysis:
+ Calculus on manifolds by Michael Spivak.
+ Real and complex analysis by W.Rudin.
+ Introductory functional analysis by Kreyszig.
+ Complex analysis by Elias M.Stein.General Topology:
+ Topology, 2nd Edition by James Munkres.
+ Topo đại cương by Nông Quốc Chinh.
+ Lecture note on topology, Huynh Quang Vu.
Algebraic Topology:
+ Algebraic Topology by Allan Hatcher.
+ An Introduction to Algebraic Topology by Joseph Rotman.
+ A basic course in Algebraic Topology by William S.Massey.
+ Algebraic Topology by Edwin H.Spanier.
+ Homotopy theory, An introduction to Algebraic Topology, Pure and applied mathematics by Brayton Gray.
+ Differential forms in Algebraic Topology by Bott & Tu.
Homological Algebra:
+ An introduction to homological algebra by Joseph Rotman. 
Cohomology operations:
+ Cohomology operations and applications to homotopy theory by Mosher Tangora.
Bundle theory, topological K - theory and characteristic classes:
+ Lecture note, the Topology of fibre bundles, by Cohen.
+ Vector bundle and K-theory by Allan Hatcher.
+ Advanced K-theory by Micheal Atiyah.
+ Characteristic class by J.W.Milnor
Spectral sequence:
+ An introduction to homological algebra by Joseph Rotman. 
+ Spectral sequences in Algebraic Topology by Allan Hatcher.
Commutative Algebra and Algebraic Geometry:
+ Introduction to commutative algebra by M.Atiyah and McDonald.
+ Foundation of Algebraic Geometry by Ravi Vakil.
II) Papers I have read:
+ J.F.Adams ( 1960 ), "On the non-existence of elements of Hopf invariant one", The Annals of Mathematics, Vol 72.
+ Brown, Abstract homotopy, Trans, AMS, 1965, 79--85.
+ J.F.Adams, A variant of Brown representability theorem. Topology, Vol 10, 1971, 185--198.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phức Kan

Việc phá CW-complex ra thành các cells giusp ta tính các nhóm đồng điều của chúng dễ dàng hơn nhưng về các nhóm đồng luân thì đó vẫn là điều...