Books and papers

I) Sách mà tôi quan tâm
Giải tích thực, phức, hàm, đa tạp:
+ Calculus on manifolds, Michael Spivak.
+ Real and complex analysis, W.Rudin.
+ Introductory functional analysis, Kreyszig.
+ Complex Variables and Application, Brown-Churchill.
+ Complex analysis, Elias M.Stein.
Topo đại cương:
+ Topology, 2nd Edition, James Munkres.
+ Topo đại cương, Nông Quốc Chinh.
+ Lecture note on topology, Huynh Quang Vu.
Topo đại số:
+ Algebraic Topology by Allan Hatcher.
+ An Introduction to Algebraic Topology by Joseph Rotman.
+ A basic course in Algebraic Topology by William S.Massey.
+ Algebraic Topology by Edwin H.Spanier.
+ Homotopy theory, An introduction to Algebraic Topology, Pure and applied mathematics by Brayton Gray.
+ Differential forms in Algebraic Topology by Bott & Tu.
Đại số đồng điều:
+ An introduction to homological algebra by Weibel.
+ An introduction to homological algebra by Joseph Rotman.
Toán tử đối đồng điều:
+ Cohomology operations and applications to homotopy theory by Mosher Tangora.
Phân thớ và K - lý thuyết topo, lý thuyết các lớp đặc trưng:
+ Lecture note, the Topology of fibre bundles, by Cohen.
+ Vector bundle and K-theory by Allan Hatcher.
+ Advanced K-theory by Micheal Atiyah.
+ K-theory by Max Karoubi.
+ Characteristic class by J.W.Milnor
+ The topology of fibre bundles by Norman Steenrod.
Dãy phổ:
+ An introduction to homological algebra by Weibel.
+ An introduction to homological algebra by Joseph Rotman.
+ Spectral sequences in Algebraic Topology by Allan Hatcher.
+ Infinite loop spaces by J.F.Adams.
Hình học đại số và đại số giao hoán.
+ Introduction to commutative algebra by M.Atiyah and McDonald.
+ Algebraic Geometry by Perrin.
II) Bài báo mà tôi quan tâm:
+ J.F.Adams ( 1960 ), "On the non-existence of elements of Hopf invariant one", The Annals of Mathematics, Vol 72.
+ Brown, Abstract homotopy, Trans, AMS, 1965, 79--85.
+ J.F.Adams, A variant of Brown representability theorem. Topology, Vol 10, 1971, 185--198.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu về dãy phổ Adams

Trong bài viết này mình giả sử mọi không gian là CW và đối đồng điều lấy với hệ số $\mathbb{Z/p}$, đồng thời $\mathcal{A}=\mathcal{A}_{p}$ l...